divatolj!szeretlekfashionlégy trendi!játssz!találka?
Egyéni keresés

A vám­pírt a ter­mé­szet­fe­let­ti lé­nyek­hez so­rol­hat­juk. Vér­rel táp­lál­ko­zik, me­lyet a he­gyes szem­fo­ga­i se­gít­sé­gé­vel csi­nál. Éj­sza­ka szo­kott mu­tat­koz­ni.

hirdetés

A d­ra­ku­lák el­len­sé­ge a fok­hagy­ma, a szen­telt víz, a ke­reszt és a nap­fény. Sok fil­met lát­hat­tunk már, mi­kor a vám­pí­rok női si­kí­tá­sok kí­sé­re­té­vel meg­mu­tat­ják é­les fo­gu­kat, me­lyek­kel a nya­kuk­ba ha­rap­nak.